1986 Vanagon Syncro GL – Philadelphia – Pennsylvania – usa — SYNCRO.ORG