Syncro Sales Data 2013 – Syncro Westfalias – page 2 — SYNCRO.ORG