Syncro Sales Data 2013 – Syncro Westfalias – page 1 — SYNCRO.ORG